วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2020

สถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรไทย ณ กรุงเวียนนา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์พิเศษที่จัดทำขึ้นในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลิน
จากเนื้อหาหลากหลายที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อฉลองวันสำคัญวันนี้ร่วมกัน

คำกล่าวของ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
COPYRIGHT © 2020, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.