วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2021

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์: นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์: นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

COPYRIGHT © 2021, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.