วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรไทย ณ กรุงเวียนนา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์พิเศษ
ที่จัดทำขึ้นในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

 

สถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรไทย ณ กรุงเวียนนา
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์พิเศษ ที่จัดทำขึ้น
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

 

สถานเอกอัครราชทูตและ
คณะผู้แทนถาวรไทย ณ กรุงเวียนนา
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์พิเศษ
ที่จัดทำขึ้นในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

 เรียงร้อยเรื่องราวอัตลักษณ์ไทย

หลากเรื่องราวความเป็นไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมสังคมไทย
ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมายาวนาน ความพร้อมและความสามารถของคนไทยที่จะปรับตัว
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

เรียงร้อยเรื่องราวอัตลักษณ์ไทย

หลากเรื่องราวความเป็นไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ที่หล่อหลอมสังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมายาวนาน
ความพร้อมและความสามารถของคนไทยที่จะปรับตัว
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

COPYRIGHT © 2021, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.