วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2021

ไทยศิลป์ จิตวิญญาณช่างศิลป์ไทย : พญาซอ

ไทยศิลป์ จิตวิญญาณช่างศิลป์ไทย : พญาซอ

COPYRIGHT © 2021, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.